Regulamin

 

 

 

 

Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści się na stronie internetowej

Sklep Aweksim Shop pod adresem
www.aweksim.com

zwanym dalej Sprzedającym
 
§ 1
Składanie zamówień i rejestracja Klienta
 
1. Zgodnie z przepisami złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty
2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu pod adresem www.aweksim.com
3. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez Sprzedającego z Klientem umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
UWAGA: Klient kupujący - konsument oświadcza niniejszym, że w przypadku zakupu środków niebezpiecznych o wysokiej klasie toksyczności w szczególności takich jak Quickphos, Pxostoxin, Polytanol, Detia i podobne oparte na Fosforowodorku Glinu lub Aluminium jak też Wapnia o symbolach 56 GE 56 GR itd, które można kupić po specjalnych szkoleniach do stosowania środków ochrony roślin uprawnienia te posiada lub że po zakupie przez klienta zabieg fumigacji będzie wykonywała firma specjalistyczna z odpowiednimi uprawnieniami. Sklep zastrzega sobie prawo możliwości weryfikacji takich uprawnień poprzez przesłanie przez kupującego odpowiednich świadectw. Preparaty takie mają na swoich stronach odpowiednie powiadomienia w opisach lub na etykietach. Produkty te (niebezpieczne) nie podlegają zwrotom.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia lub fakturą elektroniczną. Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, sklepem internetowym www.aweksim.com
5. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w sklepie internetowym www.aweksim.com
6. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta na sklepie internetowym lub z innych przyczyn Sprzedający o okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
7. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedający może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części lub dokonać zamiany towaru na inny o tych samych parametrach po zaakceptowaniu tej zamiany przez kupującego
8. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 
9. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy gdzie Klient będzie poinformowany przy wyborze danego sposobu Dostawy.
10. Całkowita cena wiążąca strony umowy sprzedaży zawarta jest na stronie internetowej www.aweksim.com w momencie składania zamówienia przez Klienta.
11. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia fakturę elektroniczną na żądanie klienta która przesyłana jest na adres mailowy klienta.
12. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.
13. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.
14. W celu utworzenia "Konta Klienta", Klient obowiązany jest dokonać procedury rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego www.aweksim.com
15.W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej sklepu internetowego oraz powinien wypełnić wszystkie pola formularza z wyjątkiem pól oznaczonych jako opcjonalne lub dodatkowe.
16. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.
17. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.
18. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.
19. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.
20. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.
21. Po poprawnym wypełnionym formularzu rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail gdzie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie "Konta Klienta"). Klient otrzymuje dane dostępowe do "Konta Klienta" gdzie znajdować się będzie historia zamówień oraz może w nim dokonywać zmian podanych wcześniej podczas rejestracji.
 
 § 2
Płatność za złożone zamówienie
1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar tylko poprzez:
przelew bankowy lub wpłatę na poczcie na rachunek konta bankowego Sprzedającego albo płatność za pobraniem. 
2. Klient nie może w sposób częściowy dokonywać zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedającego.
3. Klient drogą e mail dostaje fakturę zakupu za zakupiony towar jeśli poda do niej dane i jej zarząda. Dowodem zakupu jest wydrukowane zamówienie w trakcie jego składania lub powiadomienie e-mail na skrzynkę kupującego z nr ID zamówienia które zamawiający powinien wydrukować.
4. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku Vat 
5. Klient w momencie kliknięcia w formę płatności ma obowiązek zapłaty
 
§ 3
Realizacja złożonych zamówień
1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu gdzie otrzymał na adres poczty elektronicznej e-mail fakturę, potwierdzenie zamówienia, wyboru sposobu wysyłki. Zmiana może też dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu dostawy czy też danych ujętych na fakturze lub rachunku.
 
2. W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia, które są w realizacji (jeszcze przed wysłaniem towarów) może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

§ 4
Reklamacje
1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego www.aweksim.com są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.
2. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien opisać reklamację na piśmie, dostarczyć ją sprzedającemu drogą e-mail i przesłać/dostarczyć reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania w oryginalnym opakowaniu, a w przypadku produktów chemicznych wraz z ich pełną zawartością.
3. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres podany przez informację handlową po wcześniejszym z nią kontakcie telefonicznym lub mailowym.
4. Sprzedający nie zwraca kupującemu kosztów wysyłki, przesyłki reklamacyjnej ani kosztów zwrotu zakupionego towaru przy odstąpieniu od umowy przez kupującego 
5. W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
6. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający:
- wymieni Klientowi reklamowany towar na nowy lub na życzenie klienta wymieni towar na towar o podobnym działaniu,
- jeśli wymiana nie jest możliwa Sprzedający zwróci pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 14 dni.
7. W przypadku towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może reklamować lub naprawiać towar wynikający z uprawnień gwarancji tylko u danego producenta lub serwisu widniejącego na karcie gwarancyjnej.

8. Użycie lub otwarcie środków chemicznych oraz ich częściowe wykorzystanie i stwierdzenie kupującego (po ich otwarciu) że słabo lub wcale nie działają, albo przynoszą małe efekty nie upoważnia kupującego do składania reklamacji i zwrotów.
 
§ 5
Rezygnacja z zamówienia i zwrot należności pieniężnych
1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedającego pocztą e-mail załączając pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy na odległość albo tradycyjnej Poczty wysyłając oświadczenie na adres siedziby firmy sprzedającego. 
2. Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu - towaru po jego odebraniu od kuriera zgodnie z brytyjskim prawem konsumenckim (14 dni roboczych) licząc od dnia otrzymania przesyłki - towaru tylko w sytuacjach gdy towar jest niezgodny z przeznaczeniem bądź uszkodzony i wadliwy. Przepis ten jest obligatoryjny prawem dla sprzedającego i kupującego. Brakiem możliwości odstąpienia od umowy przez kupującego po dokonaniu zakupu i dokonaniu przelewu lub za pobraniem na rzecz sprzedającego jest też zakup towaru na firmę
3. W momencie rezygnacji z zakupu, odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją jako niezawartą a Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
4. Zwracany towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym a wysłany na adres podany przez sprzedającego - informację handlową.

 Rezygnacja z zakupu inaczej odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej i być dostarczony sprzedającemu drogą e-mail lub zwykłą pocztą.

 

 

           5. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką lub za pobraniem, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych za zakupiony towar w ciągu 14 dni bez kosztów wysyłki i kosztów zwrotu poniesionych przez kupującego.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.
7. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za towar "z góry", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta natomiast w przypadku zapłaty za towar "za pobraniem" lub przy "odbiorze osobistym", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym po wcześniejszym ustaleniu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
8. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta gdzie po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże on Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca wówczas nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.
 
§ 6
Odpowiedzialność Sprzedającego
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego pod adresem www.aweksim.com świadczących usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli to spowodowane było działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn Klienta gdzie nastąpiło udostępnienie osobą trzecim a w szczególności danych "login czy też hasło" do "Konta Klienta" w sklepie internetowym.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu szkód powstałych zaniechaniem Klienta, w szczególności przez korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.
5. Sprzedający z tytułu niewykonania umowy zawartej z Klientem ponosi odpowiedzialność w przypadku gdzie Klient jest Przedsiębiorcą i poniósł realne straty w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedającego.
6. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawach spowodowanych przez firmy kurierskie.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złe stosowanie środków chemicznych, stosowanie niezgodnie z instrukcjami i przeznaczeniem bądź bez uprawnień oraz odpowiednich zabezpieczeń bhp przez kupującego które mogą mieć wpływ na zdrowie lub życie kupującego oraz osób trzecich.

9. Sklep AGROAWEX wysyłając towary działa w dobrej wierze mając na uwadze prawdziwość danych osobowych oraz akceptację regulaminu ze wszystkimi zawartymi w nim paragrafami które to potwierdza kupujący w momencie zakupu
 
§ 7
Dane osobowe i pliki "Cookies"
 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.
2. Sprzedający - sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie  Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.
3. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem UE w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.
5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucją z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.
6. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Klienta.
7. Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedającego.
8. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
9. Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu.
10. Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.
11. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.
 
§ 8 

Właścicielem sklepu internetowego Aweksim jest firma

ATEXIM LIMITED

Company 660878

 Ground Floor, 71 Lower Baggot Street,

Dublin D02 P593, Ireland

e mail: atexim@ateximltd.com

 Informacja Handlowa Polska: 886 239 979

e mail: office@aweksim.com

 § 9

Postanowienia i informacje końcowe
 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy pod adresem www.aweksim.com
i jest wiążący dla sprzedającego oraz kupującego
 
2. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego. Klienci posiadający "Konto Klienta" zostaną również powiadomieni przez Sprzedającego za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty Klienta, podanego przez niego wcześniej w formularzu rejestracyjnym.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo właściwe dla właściciela sklepu.

drukuj

« powrót